top of page
7bw.jpg

Smlouva

Smlouva o vytvoření fotografií

článek I.
 

1.      Předmětem této smlouvy je fotografování.                  

                                                                    

2.      Fotografování probíhá v místě dle dohody obou stran.

 

článek II.
 

1.      Obě strany se dohodly na odměně za fotografování a hotové fotografie uvedené v článku I. této smlouvy v celkové ceně . . . . . . Částka . . . . . . . .z této ceny  náleží vybrané MUAH, pokud bylo jejích služeb využito. (Make up & Hair)
 

2.      V případě balíčku Rodina&Lovestory fotograf zašle do 7 dnů od pořízení fotografií elektronickou cestou náhledové album k výběru fotografií.
 

2a.      Objednatel nejpozději do 7 dnů od přijetí náhledového alba sdělí fotografovi svůj výběr.
 

2b.      Platbu, která odpovídá počtu dohodnutých fotografií + doplatek za fotografie nad rámec dohody v bodě č.1 článku II., uhradí objednatel na základě vystavené faktury na účet fotografa nejpozději do 7 dnů od svého výběru.
 

2c.      Upravené fotografie zašle fotograf objednateli nejpozději do 1 měsíce od připsání sjednané ceny na účet fotografa.
 

3.      Pro balíček "Portréty" fotograf vybírá fotografie dle svého uvážení a náhledy nezasílá. V tomto případě zašle fotograf hotové fotografie objednateli do jednoho měsíce ode dne připsání sjednané ceny na účet fotografa.

 

3a. Objednatel je povinen uhradit dohodnutou částku do 7 dní ode dne fotografování na účet fotografa. 
 

4.      Hotové fotografie se zasílají pouze v elektronické podobě ve formátu TIF pro tisk a PNG pro web a sociální sítě. Součástí je také černobílá varianta fotografií.

5.       Fotograf nikdy neposkytuje neupravené fotografie

 

článek III.
 

1.  Cestovní náklady mimo Prahu budou hrazeny objednatelem.
 

2.  Objednatel je povinen oznámit fotografovi včas jakékoli zdravotní, či jiné komplikace, které by bránily samotnému focení, případně je povinen sdělit jakákoli jiná případná omezení.

 

článek IV.
 

1.  Pokud objednatel do 30 dnů  po zaslání náhledu fotografií nesdělí svůj výběr fotografovi a neprovede platbu ceny v dané lhůtě, fotograf fotografie zlikviduje (pokud nebude dohodnuto jinak). 
 

2.  Objednatel se zavazuje uhradit fotografovi případnou škodu za poškození vybavení

3. Po odevzdání hotových fotografií fotograf není povinen fotografie archivovat.

 

článek V.
 

1.  Oprávněné osoby souhlasí se zpracováním veškerých osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy. Oprávněným osobám náleží práva subjektů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 

2.  Autorem fotografií je fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových autorských práv.
 

3.  Objednatel dává fotografovi souhlas vystavit fotografie na Facebooku, Instagramu, webových stránkách, či jiných veřejných médiích za účelem prezentace fotografa. Tento souhlas lze kdykoliv písemně (emailem) odvolat.
 

4.  Smluvní strany sjednávají, že ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy být neplatným či nevykonatelným, nedotkne se taková neplatnost či nevykonatelnost dalších ustanovení této smlouvy, nemají-li vzájemnou vázanost. Smluvní strany se pak zavazují nahradit takové neplatné či nevykonatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které se svým účelem nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému.
 

5.  Smlouva se uzavírá v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Uzavřením této smlouvy je potvrzena závazná objednávka.
 

6.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
 

7.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

bottom of page